Som en del av Kristiansand kommunes tverrsektorielle utviklingsarbeid mot barnefattigdom og sosial ulikhet i barn og unges oppvekstsvilkår bevilget Bystyret for perioden 2016-2019 midler til tjenestekjøp ved Aquarama for lavinntektsfamilier i Kristiansand kommune. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom NAV Kristiansand, oppvekstsektor og Aquarama. Målsettingen er at barn, unge og barnefamilier med svak økonomi skal få mulighet til å benytte bade- og svømmeanlegget Aquarama Bad. Målsetting er vanntilvenning, folkehelseaspektet i form av fysisk og lystbetont aktivitet og ikke minst det sosiale aspektet forbundet med å kunne besøke et badeland sammen med venner og/eller familie.  Målgruppa har fått ordinær inngangsbilletter, noen har fått medlemskap og det er prøvd ut svømmekurs i samarbeid med frivillige organisasjoner. Prosjektet ønsker en evaluering av tilbudet.

Aktuelle tema for masteroppgave tilknyttet prosjektet kan være:

  • Hvordan opplever brukerne tilbudet? Barn, ungdom, familier.
  • Hvordan opplever frivillige organisasjoner samarbeidet og effekter av tilbud?
    • Hvilke barrierer medfører at noen ikke benytter tilbudet selv om de får billetter?

 

Andre forskningsspørsmål tilknyttet prosjektet er aktuelle. Oppgaven konkretiseres i samarbeid med aktuell(e) student(er) og prosjektet. Prosjektet legger til rette å opprette kontakt med målgruppen, de frivillige organisasjonene og eventuelt andre informanter.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Kontaktperson: Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder Nye mønstre – trygg oppvekst

Telefon: 481 51 622

Epost: kristine.vigsnes@kristiansand.kommune.no

Oppgaveforslag

Type:Fra virksomhet
Publisert:10.01.18
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder

Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Kontaktinformasjon

Virksomhet:Kristiansand kommune - Helse og Sosial sektoren

Kristiansand kommune – helse- og sosialsektoren

Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med 6000 ansatte. Kommunen er opptatt av å satse på fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Kommunen er delt i ulike fagsektorer. Helse- og sosialsektoren er den største, både i budsjett og antall ansatte. Sektoren sysselsetter ca 3000 ansatte. Mange av utfordringene som vil møte kommunene de kommende årene grunnet demografisk utvikling vil få store konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og sosialsektoren. Dette fordrer nytenkning og innovasjon i ledelse, forvaltning og tjenesteutøvelse, og setter høye krav til omstillingsevne blant de ansatte. Som Sørlandets største kommune er Kristiansand pådriver for å styrke den regionale innsatsen knyttet til forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling.

Virksomhet for helsefremming og  innovasjon

Virksomheten er en av 6 virksomheter i helse- og sosialsektoren med ansvar for systematisk innovasjonsarbeid, prosjektoversikt og koordinering av utviklingsarbeid på tvers av virksomheter, sikre dokumentasjon og forskning i utviklingsprosjekt. Virksomheten skal samarbeide strategisk og systematisk med UiA, Sørlandet sykehus HF og andre kunnskapsinstitusjoner om utdanning, forskning og utviklingsarbeid. Virksomheten har ansvar for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder (USHT)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.