To stipend à 10 000 kr til masteroppgaver innen skadefeltet

Masterstudenter får en gylden mulighet til å motta økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av skader og ulykker. To stipend à 10 000 kroner deles ut til studenter som kan bidra til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet.

600 000 nordmenn oppsøker lege pga. ulykkesskader hvert år, og ca. 2 500 plutselige dødsfall registreres i året. Skader er anslått å koste det norske samfunnet over 200 milliarder kroner – hvert år.

Dette er en viktig utfordring for folkehelsen. Skader har stor betydning for livskvalitet og helse.

Forebygging er derfor vesentlig. Men målrettet forebygging krever kunnskap – og mye av den kunnskapen mangler.

Trenger kunnskapsutvikling 
Skadefeltet er delt mellom ulike institusjoner og direktorater, og det finnes statistikk for ulykker og skader på flere områder og fra flere kilder. Allikevel ser vi at de fleste registrene med skadeopplysninger er preget av underrapportering og mangelfull datakvalitet.

Skadedataene er som regel ikke detaljert nok til å kunne brukes direkte i forebyggende arbeid. Det mangler bl.a. mer kunnskap om årsakskjeden bak en skadehendelse, dvs. de faktorene som direkte eller indirekte forårsaker skaden.

Generelt sett kan vi si at skadefeltet i Norge trenger mer oppmerksomhet fra forskningsmiljøene og bedre datakvalitet. Det må til en kunnskapsutvikling.

Fritt tema 
Tema til en masteroppgave innenfor skader og ulykker kan være så mangt. Det kan f.eks. handle om bevegelsesmønstre til mennesker som krysser en vei, hvorfor folk ikke bruker refleks eller brodder, hvordan vi skal unngå fall i hjemmet, hva som får folk til å sykle uten hjelm eller hvor mange ulykker som skjer fordi vi sitter med nesa i mobilen.

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller en type atferd, det er helt opp til den enkelte student.

Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til fagfeltet, og kunne bidra til å forebygge skader og ulykker.

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Studenten studerer kanskje folkehelse, arkitektur, arealplanlegging, HMS, teknologi, sosiologi eller noe helt annet, og er interessert i nettopp dette fagfeltet.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Skafor. Sammen med daglig leder, vil styret være en sparringspartner og bidra med kunnskap og kontakter.

Søknadsfrist er 9. mars 2018.

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
 • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Kortfattet besrkivelse av teori- og metodevalg
 • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

 • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
 • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum (Skafor)
 • En oppsummering av oppgaven leveres til publisering på nettstedet www.skafor.org
 • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar.

Stilling

Publisert:13.02.18
Type stilling: Stipend
Frist:09.03.18

Fagområder

 • Administrasjon og ledelse
 • Datateknologi
 • Helse- og sosialfag
 • Historie, filosofi og religion
 • Idrettsfag
 • Ingeniør- og teknologiske fag
 • Kunstfag
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • Medie- og kommunikasjonsfag
 • Musikk
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Språk og litteratur
 • Uspesifisert
 • Økonomi og juss

Sted

 • Vest-Agder

Kontaktperson

Virksomhet:Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade. Skafor er et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet er en katalysator for handling.

Skafor er en faglig uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Forumet har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader. Det har ingen kommersielle bindinger eller interesser, og medlemmene velger styret. Driften finansieres gjennom et samarbeid mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet; øvrige aktiviteter gjennom prosjektstøtte fra forskjellige hold. Skafor har ca. 80 medlemmer.

Skafor bidrar til å samle og styrke kunnskapsgrunnlaget for skadeforebygging, og gjennom formidling og påvirkning bruke dette til å synliggjøre konsekvenser av skader – og verdien av forebygging – i et bredt samfunnsperspektiv. Slik er forumet en partner for forebyggingsaktører, en påvirker overfor myndighetene og en pådriver i samfunnet; en katalysator for innsats.

Skafor er et nettverk av aktører i Norge, og deltar selv i internasjonale nettverk. En viktig del av arbeidet er nettopp å bygge nettverk, ikke minst for å kunne formidle kontakt og informasjon, og for å samle og dele kunnskap. Forumet initierer og iverksetter ulike prosjekter, som resulterer i undersøkelser, informasjonsmateriell eller kampanjer.

Skafor har fem prioriterte innsatsområder:

 • skadeforebygging lokalt
 • drukningsforebygging
 • sikkerhet for barn og unge
 • sikkerhet for eldre
 • formidling av skadedata

Det lokale skadeforebyggende arbeidet skjer i hovedsak gjennom Trygge lokalsamfunn (TL), en nasjonal modell og metode Skafor har utviklet og forvalter, tilpasset norske kommuner. Forumet står for et eget nasjonalt TL-nettverk.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.