APP som måler kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Hopp til hovedinnhold

Vi trenger en eller en gruppe av multimediastudenter for å utvikle en applikasjon.

APP-en er knyttet til måling a kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er viktig at APP-en egner seg til individuell bruk og kan integreres til HRM systemet.

 

Et prosjekt med mening! Med å velge denne oppgaven kan du bidra til bedre kvalitetssikring i eldreomsorgen.

Oppdragsgiver

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Nasjonale satsingsområder for 2019 er:

  • Eldrereformen Leve hele livet
  • Demensplan 2020
  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming 

USHT Vest-Agder er lokalisert ved Kristiansand kommune og jobber mot jobber mot hele fylke. Vi driver med prosjekter, innovasjon, kurs og fagdager. Jobben vår bidrar til kompetanseheving, tjenesteutvikling og kvalitetssikring i sektoren.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og  gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: «Utvikling gjennom kunnskap».

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-11-20
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson