Gå til hovedinnhold

Hvordan øke omstillingstakten i klimaarbeidet i mindre kommuner i Agder? Hvordan kan fylkeskommunen lykkes i dette arbeidet?

Hopp til hovedinnhold

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

- Verdiskaping og bærekraft

- Utdanning og kompetanse

- Transport og kommunikasjon

- Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

- Klima og miljø.

Klimaendringer er en global utfordring. Agder må både håndtere hendelser som følge av mer ekstremvær og gjennomføre utslippskutt for å oppfylle Parisavtalen. Transport står for mest klimagassutslipp i Agder, og det er derfor i denne sektoren de største utslippskuttene må tas. Samtidig er økt mobilitet sentralt for å bedre levekår, skape et felles bo- og arbeidsmarked og tilrettelegge for verdiskaping. Næringslivet i regionen har store muligheter for å utvikle nye klimavennlige løsninger og produkter, og dermed nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon. 

Klimapartnere er et partnerskap mellom private og offentlige virksomheter og akademia, og ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over hvor hver region har sitt regionale fokus.

Klimapartnere finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. Leder for regionen koordinerer fokus og aktiviteter sammen med sin styringsgruppe, som består av partnere fra regionen.

Vi i Klimapartnere ønsker å være et relevant nettverkt for også mindre kommuner i Agder, i dag er 14 av 25 kommuner i Agder med i nettverket vårt. Vi ønsker at de kommunene som ikke er med i nettverket- blir det! Vi ønsker å være en bidragyter til at det mindre kommuner kan øke omstillingstakten, vi synes det går for seint i flere av kommunene i dag og vi ønsker oss mer kunnskap om hvorfor det er slik for flere av kommunene i Agder.

Oppdragsgiver

Klimapartnere

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-09-06
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson