Bedre samkjøring mellom felles- og programfag ved Tangen vgs.

 

 

 

Bakgrunn:

Videregående opplæring består av 15 forskjellige utdanningsprogram, 5 studieforberedende og 10 yrkesfaglige. Det første året velger elevene utdanningsprogram, det andre og tredje året velges det programområder innen utdanningsprogrammet. Etter Vg2 kan man enten velge å gå ut som lærling, eller gå rett på påbygg til generell studiekompetanse.

Skolereformen Kunnskapsløftet 2020 omfatter hele grunnopplæringen (grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen) og trådte i kraft i august 2020 for alle trinn utenom 10. trinn og Vg2 som starter 2021 og Vg3 som starter 2022. Reformen fører til endringer av skolens innhold, organisasjon og struktur med nye læreplaner for de fleste fag, omtalt som fagfornyelsen. Fagfornyelsen fører til at fra og med skoleåret 2020–2021 innføres gradvis nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring.

I alle utdanningsprogrammer har alle elever fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag; kalt fellesfag. Programfag er de spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet som er valgt.

 

 

Problembildet

Arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. Det er innholdet i fagene som blir nytt. De første av de nye læreplanene gjelder allerede fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år. Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner. Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner. Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Selv om Kunnskapsløftet 2020 i videregående opplæring har som mål å samle undervisning og opplæring rundt den enkelte elev og utvikle elevene for møtet med samfunnet, mangler det strategier og konkrete verktøy for å gjøre den praktiske samkjøringen i skolehverdagen på en måte som gjør det lettere for lærere å planlegge opplæringen sammen for elevenes beste.

 

 

 

 

Mulige problemstillinger (til bac./master oppgave):

Kan et digitalt planleggingsverktøy tilrettelegge samkjøring mellom fellesfag og programfag i yrkesfaglig videregående skole. Hvis ja: hvordan utvikle et (digitalt?) «årshjul» som kan tilrettelegge for samkjøring mellom fellesfag og programfag i yrkesfaglig videregående skole.

Mulige teoretiske områder: Kunnskapsutviklingsteorier, samhandlingsteorier, narrativteorier, dekobling, teknologi og mennesker, serious game, pedagogisk apputvikling mfl.

Tilgang til empiri

Tangen vgs. vil stille seg disponibelt for studenter, skolen kan bidra til:

·         utdyping av behov / problemstilling

·         valg av kandidater til intervju

·         tilgjengeliggjøre data som belyser problemstillingen

I tillegg vil UiA sitt Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet og UiA karriere bistå prosjektet.

Mulig med oppfølgingsstudier:

-          Det er grunn til å tro at lignende problemstilling er gjenkjennbart i andre vgs. Endelige funn kan bli formildet til andre vgs i regionen, eller løftes nasjonalt gjennom Udir.

-          Denne studien kan følges opp med andre studier, eg. «Hvilken effekt/opplevd nytte har det digitale årshjulet hatt for samkjøring hos et utvalg lærer i felles- og programfag»?

 

Utlysningen er kvalifisert til å søke en Masterstipend på kr 15.000

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-yrkesfag-og-opplaering-i-arbeidslivet/om-senteret/masterstipend-2020-21

Kontaktpersoner:

Tangen vgs.:

-          Monica Urdalen

-          Kurt Standnes

Universitetet i Agder:

-          Lene B. Vaala

-          Joseph Salomonsen

-          Silje Holteberg

 

Lenker:

https://tangen.vgs.no

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-yrkesfag-og-opplaering-i-arbeidslivet

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-yrkesfag-og-opplaering-i-arbeidslivet/tilbud-til-dekomp-y

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket

Oppdragsgiver

Tangen videregående skole

Tangen videregående skole er en videregående skole som ligger sentralt i Kristiansand. Skolen har rundt 1000 elever og 175 ansatte. Tangen vgs tilbyr følgende studieprogrammer: Bygg- og anleggsteknikk Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Informasjonsteknologi og medieproduksjon Kunst, design og arkitektur

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-02-01
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson