Gå til hovedinnhold

Asbjørn Strandbakken

Professor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Strandbakken, Asbjørn (2023). Oppløsning av sameie mellom ektefeller. Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år. ISBN: 9788202762773. Cappelen Damm Akademisk. kap. s 299 - 320.
 • Strandbakken, Asbjørn (2022). Ektefellers vern mot den andre ektefelles utilbørlige disposisjoner – vederlagskrav eller krav om erstatning?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN: 1503-2965. 20 (4). s 262 - 280. doi:10.18261/fab.20.4.3.
 • Strandbakken, Asbjørn (2021). DNA-registrering og retten til privatliv etter EMK artikkel 8. Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. ISBN: 9788205554245. Gyldendal Akademisk. Kapittel. s 316 - 340.
 • Strandbakken, Asbjørn (2021). Ekteskapsloven: Stjernenote, §§ 26a-93. Karnov lovkommentarer.
 • Strandbakken, Asbjørn (2021). Karnov lovkommentar: Husstandsfellesskapsloven. Karnov lovkommentarer.
 • Strandbakken, Asbjørn (2021). Karnov lovkommentar: Straffeloven §§ 231-235. Karnov lovkommentarer.
 • Strandbakken, Asbjørn (2021). Når gjenlevende ektefelle blir syk. Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. ISBN: 9788205524491. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Kapittel 2.2. s 220 - 237.
 • Strandbakken, Asbjørn (2020). Når en ektefelle blir syk.. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. ISBN: 9788205538498. Gyldendal Juridisk. Del IV. Når en ektefelle blir syk. s 457 - 472.
 • Spjelkavik, Johanne; Strandbakken, Asbjørn (2019). Fuskesaken fra 2008.. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. ISBN: 9788245027945. Fagbokforlaget. Kapittel 29. s 497 - 520.
 • Strandbakken, Asbjørn (2019). Inngåelse av ekteskap - en politisk handling?. Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. ISBN: 978-82-450-3312-0. Fagbokforlaget. Kap. 25. s 455 - 466.
 • Strandbakken, Asbjørn; Tøsdal, Ingrid Elisabeth (2019). Internasjonalisering av studiet ved Det juridiske fakultet.. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. ISBN: 9788245027945. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 115 - 130.
 • Strandbakken, Asbjørn (2019). L16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven). Norsk Lovkommentar. ISSN: 2387-3361.
 • Strandbakken, Asbjørn (2019). Påtalemyndighetens meddelelser til offentligheten. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. ISBN: 9788205509436. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Del II. Kap. 7.. s 311 - 329.
 • Spjelkavik, Johanne; Strandbakken, Asbjørn (2013). Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. ISBN: 978-82-450-1253-8. Fagbokforlaget. festskriftbidrag. s 645 - 663.
 • Strandbakken, Asbjørn (2012). Det vanskelige dilemma - hvordan beskytte barn mot vold?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN: 1503-2965. 10 (3/4). s 157 - 160.
 • Strandbakken, Asbjørn (2010). Ny arvelov?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN: 1503-2965. 8 (1-2). s 1 - 4.
 • Strandbakken, Asbjørn (2010). Penal orders, victim-offender mediation, and confession-triggered summary procedures in Norway. World plea bargaining : consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial. ISBN: 978-1-59460-573-4. Carolina Academic Press. Chapter Eight. s 245 - 257.
 • Strandbakken, Asbjørn (2009). Extradition between Nordic countries, and the new Nordic Arrest Warrant. The European Arrest Warrant in Practice. ISBN: 978-90-6704-293-2. TMC Asser Press. Chapter 19. s 363 - 376.
 • Strandbakken, Asbjørn (2009). Hallikken som ble menneskehandler - en vurdering av strl. § 224. Festskrift til Suzanne Wennberg. ISBN: 978-91-39-01330-3. Norstedts Juridik AB. art. nr. 20. s 351 - 371.
 • Garde, Peter; Strandbakken, Asbjørn (2008). Udvælgelse af lægdommere i Norge og Danmark - kvalifikation eller repræsentation?. Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. ISBN: 978-87-574-1693-0. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. artikkel nr. 16. s 177 - 210.
 • Strandbakken, Asbjørn (2007). DNA-lovgivningen i støpeskjeen - eller Om å innføre svenske tilstander i Norge. Josefs resa Vänbok till Josef Zila. ISBN: 978-91-7678-663-5. Iustus förlag. 9. del. s 195 - 209.
 • Strandbakken, Asbjørn (2007). Disclosure of evidence by the prosecution. Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007. ISBN: 978-3-8329-2537-6. Nomos Verlagsgesellschaft. bokens artikkel nr. 65. s 945 - 958.
 • Strandbakken, Asbjørn (2007). Innhenting av DNA-bevis - helliger målet ethvert middel?. Jurist uden omsvøb FESTSKRIFT til Gorm Toftegaard Nielsen 2007. ISBN: 978-87-7241-375-4. Christian Ejlers' Forlag. Strafferet Straffeproces 22. artikkel. s 337 - 354.
 • Strandbakken, Asbjørn (2006). Ektefeller og gjeldsansvar. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN: 1503-2965. (2). s 71 - 72.
 • Strandbakken, Asbjørn (2005). Applying different evidentiary standards to criminal conviction and conpensation: A parallel and conflict enforcement of law?. Parallel and Conflicting Enforcement of law. ISBN: 91-39-01097-X. Brill Nijhoff. Part III. s 110 - 128.
 • Strandbakken, Asbjørn (2005). Chapter I, Introduction. Harmonization of Criminal Law in Europe. ISBN: 90-5095-474-X. Intersentia , Antwerpen - Oxford. Chapter I. s 1 - 5.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (2005). Retskraft og menneskerettigheder - refleksioner i anledning af Vestre Landsrets dom UfR 2005.1385. Ugeskrift for retsvæsen. ISSN: 0108-2353. (40). s 314 - 320.
 • Strandbakken, Asbjørn (2004). Den tause kunnskapen - erfaringer fra et doktorgradprojekt. Konsten att Rättsvetenskapa. ISBN: 91-7678-580-7. Justus Förlag. s 239 - 262.
 • Strandbakken, Asbjørn (2004). Grunnloven § 96. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. 39 (3-4). s 166 - 216.
 • Strandbakken, Asbjørn (2004). Harmonisering av familieretten i Norden. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (10). s 620 - 636.
 • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus (2004). Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett 2001. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. 39 (1). s 1 - 18.
 • Strandbakken, Asbjørn (2003). Erstatning etter strafforfølgning. Strafrecht aus nordischer Perspektive Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. ISBN: 3-8322-2069-0. Shaker Verlag. s 241 - 274.
 • Strandbakken, Asbjørn (2003). Gjeldsfradrag ved skjevdeling - noen refleksjoner etter Rt. 2002 s. 1596. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN: 1503-2965. (2). s 83 - 102.
 • Strandbakken, Asbjørn (2003). Norsk Kronikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN: 0029-1528. (4). s 237 - 286.
 • Strandbakken, Asbjørn; Toftegaard Nielsen, Gorm; Träskman, Per Ole (2003). Om selskabsansvar i Norden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN: 0029-1528. s 1 - 27.
 • Strandbakken, Asbjørn (2003). Simpson i Strasbourg. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (4-5). s 231 - 248.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (2002). Betydningen av siktedes taushet i anledning erstatning for strafforfølgning. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. ISBN: 82-7674-827-9. Fagbokforlaget. s 81 - 102.
 • Strandbakken, Asbjørn (2002). Ne bis in idem. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (6). s 355 - 391.
 • Strandbakken, Asbjørn (2002). Personskadeerstatning ved skifte av felleseie. Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. ISBN: 82-05-30060-7. Gyldendal Akademisk. s 663 - 676.
 • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus (2002). Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett anno 2001. Flores juris et legum festskrift til Nils Jareborg. ISBN: 91-7678-487-8. Justus förlag. s 481 - 502.
 • Strandbakken, Asbjørn (2001). Jury Trial in Norway. International Review of Penal Law. ISSN: 0223-5404. (1er/2e). s 225 - 251.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (2001). Juryen: Avskaffe, reformere eller begrense bruken av den?. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (1). s 3 - 31.
 • Strandbakken, Asbjørn (2000). Det strafferettslige reaksjonssystem (Kronikk). Husadvokaten Supplement 2000. ISBN: 82-03-22528-4. Aschehoug. s 19 - 20.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (2000). Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox?. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (2/2000). s 65 - 66.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (2000). Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox?. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (2/2000). s 65 - 66.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (1999). Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsregelen. Ugeskrift for retsvæsen. ISSN: 0108-2353. (22/99). s 237 - 239.
 • Strandbakken, Asbjørn (1999). Kommentar (til Teorioppgave 4. avd.99). Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. ISSN: 0802-0051. (3). s 67 - 69.
 • Strandbakken, Asbjørn (1999). Reform av inndragningsinstituttet Om adgangen til å fremme inndragningskrav etter avgjørelsen av straffekravet. Politiembetsmennenes blad. ISSN: 0332-883X. (3/99). s 24 - 27.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter (1999). Simpson i Tvillingerigerne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN: 0040-7143. (3/99). s 421 - 453.
 • Strandbakken, Asbjørn (1998). Forslag om opprettelse av et "Kriminalitetsofferfond". Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. ISBN: 82-419-0234-4. Alma Mater. s 695 - 698.
 • Strandbakken, Asbjørn (1998). Frifunnet for straff - idømt erstatningsansvar Om beviskravet i straffesaker og sivile saker. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (9). s 540 - 552.
 • Strandbakken, Asbjørn (1997). Klage over påtalevedtak. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. (3). s 127 - 167.
 • Strandbakken, Asbjørn (1997). Rettskildene i familieretten. FAMILIERETT Dommer og forarbeider. ISBN: 82-419-0217-4. ALMA MATER FORLAG AS. s 23 - 37.
 • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0. Edition iuscrim, Freiburg i. Br.. s 474 - 562.
 • Husabø, Erling Johannes; Strandbakken, Asbjørn (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0. Edition iuscrim, Freiburg i.Br.. s 474 - 562.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Kommentar til Røvdommen - Rt. 1994 s. 348. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (1). s 38 - 54.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS. s 57 - 61.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Løsning av praktikum- og teorioppgaver til 4. avdeling. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS. s 9 - 25.
 • Strandbakken, Asbjørn (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 1993. Eksamensopppgaver og besvarelser med kommentarer 1.avd. ISBN: 82-7674-084-7. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. s 78 - 86.
 • Strandbakken, Asbjørn (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2-høst 1992. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. ISBN: 82-7674-181-9. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. s 204 - 212.
 • Strandbakken, Asbjørn (1993). Avtaler mellom ektefeller. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. (4). s 13.
 • Strandbakken, Asbjørn (1993). Lov om registrert partnerskap. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. (5/6). s 51.
 • Strandbakken, Asbjørn (1992). Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. (5). s 78.
 • Bergsjø, Per-Erik; Kallerud, Knut; Konow, Berte-Elen Reinertsen; Strandbakken, Asbjørn; Aarli, Ragna (2021). Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. ISBN: 9788205554245. Gyldendal Akademisk. s 755.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda; Strandbakken, Asbjørn (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser.. ISBN: 9788245034486. Fagbokforlaget. s 308.
 • Matningsdal, Magnus; Strandbakken, Asbjørn (2019). Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. ISBN: 9788205509436. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 693.
 • Strandbakken, Asbjørn (2018). Økonomisk familierett. ISBN: 978-82-450-0115-0. Fagbokforlaget. s 294.
 • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn (2010). Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. ISBN: 978-82-05-40485-4. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn (2010). Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. ISBN: 978-87-574-2279-5. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s 555.
 • Strandbakken, Asbjørn (1999). Båtpromille. ISBN: 82-7674-516-4. Fagbokforlaget. s 125.
 • Strandbakken, Asbjørn (1993). Fast promillegrense på sjøen. [Mangler utgivernavn].
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn (1995). Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. ISBN: 82-583-0337-6. Statens Forvaltningstjeneste. s 5.
 • Strandbakken, Asbjørn; Ertzaas, Ulf (1995). Ekteskapsloven (Norsk Lovnøkkel). ISBN: 82-417-0542-5. ad Notam Gyldendal. s 3.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Strandbakken, Asbjørn (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Ysen, Heidi (1996). Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. ISBN: 82-583-0406-2. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE. s 9.
 • Strandbakken, Asbjørn; Bull, Randi Birgitte; Fossgard, Ingunn; Hjemdal, Ole Kristian; Martinsen, Erik; Meling, Lars; Nersnæs, Line; Skogstad, Per-Arne (1997). Lov om kriminalitetsofferfond NOU 1997:11. ISBN: 82-583-0425-9. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE. s 1.
 • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn (1998). Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. ISBN: 82-419-0234-4. Alma Mater. s 867.
 • Elholm, Thomas; Asp, Petter; Balvig, Flemming; Feldtman, Birgit; Nutio, Kimmo; Strandbakken, Asbjørn (2008). Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. ISBN: 978-87-574-1693-0. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s 666.

Sist endret: Aldri.