Gå til hovedinnhold

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng eller forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

660 000 mennesker oppsøker lege pga. skader hvert år, 45 000 får varige mén og 2000 personer dør. Dette belaster den enkelte, de nærmeste og samfunnet i sin helhet. Det er de hverdagslige ulykkene som rammer flest. De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Det er disse ulykkene vi er spesielt opptatt av å forebygge.

Med stipendordningen vil vi stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter. Dette er et tema som fortjener mer oppmerksomhet.

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Det kan være studier i folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiologi, helse, jus, kroppsøving eller noe helt annet der skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter er tema / deltema og har relevans for oppgaven.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med faglige innspill, råd og kontakter fra vårt nettverk. Stipendet tildeles av styret i Skafor.

Eksempler på tema

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir ønsket resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter sin hensikt? Hva kan man lære av kampanjer som er gjennomført? Hva finnes av gode eksempler?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan skadene skjer og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Drukning skjer på ulike arenaer og med alle slags folk. Vi trenger mer kunnskap om hvordan drukning kan forebygges, og da bl.a. hvordan man skal heve vannkompetansen blant befolkningen.

Her kan du finne forslag til temaer for masteroppgaver. Dette er noen aktuelle temaområder, men vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og / eller forebygging av skader og ulykker.

Metode og utforming

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenhenger eller en type atferd, det er opp til den enkelte student og dens veileder.

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org innen 31. mars 2023. 

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
  • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
  • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
  • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
  • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

  • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
  • Det skal komme frem at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum
  • En oppsummering av oppgaven leveres til publisering på nettstedet www.skafor.org
  • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et av våre møter eller seminarer.

 

For spørsmål kan daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kontaktes på e-post: eva.vaagland@skafor.org

Søknadene vil bli behandlet av styrets masterstipendutvalg.

Du kan lese mer om vårt stipend og eksempler på  tidligere masteroppgaver som har mottatt stipend på våre nettsider.

Oppdragsgiver

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon. Vårt oppdrag er å formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats. Vi samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.